HOME

De stamvader van deze familie Feenstra was Cornelis Wybes, geboren ca. 1651. Tot nu toe is er over hem nauwelijks iets bekend. Zijn afstammelingen vestigden zich in Eernewoude, in die tijd een dorpje van zo'n 180 inwoners in Friesland.

 

 Zij hebben de achternaam Feenstra in 1811 aangenomen toen, tijdens de Franse bezetting, iedereen verplicht was een achternaam aan te nemen. Echter Wybe Baukes Feenstra (1784-1831) gebruikte bij zijn huwelijk in 1810 de achternaam Feenstra reeds.

In het begin van de 19e eeuw begonnen zij zich over Friesland te verspreiden.  Als eerste naar Wartena en Warga, twee dorpen in de buurt van Eernewoude. Enige tijd later naar Workum en de rest van Friesland.

 Tot aan het begin van de 19e eeuw waren het voornamelijk veenbazen en turfschippers. Later waren zij werkzaam in zeer verschillende beroepen, van boerenknecht of timmerman tot opperwachtmeester bij de rijdende artillerie of officier van het Leger des heils, van stationschef tot schoolmeester.

 

Een van de gezinnen Feenstra, dat van Sjoerd Gerrits Feenstra, heeft model gestaan voor het gezin uit Afke's Tiental, het boek geschreven door Sjoukje Bokma de Boer (Nynke van Hichtum), echtgenote van Pieter Jelles Troelstra.

 

Ik ben mij er zeer wel van bewust dat deze genealogie nog lang niet compleet is en dat verder onderzoek noodzakelijk is. Wees er echter van verzekerd dat de nodige aanvullingen in de loop der tijd op deze site zullen verschijnen.  Aanvullende informatie is van harte welkom.